Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu : Deney Kent Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Cd. No:12, 34381 Şişli/İstanbul

Deney Kent Eğitim Hizmetleri A.Ş. ("KidzMondo" veya "Şirket") olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, ziyaretçilerimizi, müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızı, üyelerimizi, sunduğumuz hizmetten faydalanan kişileri ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri


Veri Kategorisi : Kimlik Bilgileri

Açıklama
Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden Toplanır?
Kimlik bilgilerini; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızdan, üyelerimizden, sunduğumuz hizmetten faydalanan kişilerden toplamaktayız.

İçerik
İsim, soy isim, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf ve araç plaka bilgisi gibi verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı
Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgilerini güvenliğin sağlanması amacıyla toplamaktayız.

Müşterilerimizin kimlik bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve yürüttüğümüz faaliyetin ifasını sağlamak amacıyla toplamaktayız.

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, üyelerimizin, sunduğumuz hizmetten faydalanan kişilerin kimlik bilgilerini firma iletişim süreçlerinde kimliklerini belirlemek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımızın kimlik bilgilerini ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.
Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi : İletişim Bilgileri

Açıklama
Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden Toplanır?
İletişim bilgilerini; çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, ziyaretçilerimizden, müşterilerimizden, iş bağlantılarımızdan, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızdan, üyelerimizden, sunduğumuz hizmetten faydalanan kişilerden toplamaktayız.

İçerik
Elektronik posta adresi, posta adresi, ikametgâh adresi, posta adresi, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası gibi verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı
Çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla toplamaktayız.

Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında toplamaktayız.

Müşterilerimizin iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği, destek hizmeti sağlamak ve düzenlenen kamp, etkinlik, organizasyonlar kapsamında iletişime geçmek amacıyla toplamaktayız.

İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımızın, üyelerimizin, sunduğumuz hizmetten faydalanan kişilerin iletişim bilgilerini firma iletişim süreçlerinde iletişime geçmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

İş bağlantılarımızın iletişim bilgilerini ticari gereklilik ve kanundan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi : Aile Bireylerine Ait Bilgiler

Açıklama
İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden Toplanır?
Aile bireylerine ait verileri çalışanlarımızdan toplamaktayız.

İçerik
Aile bireylerinin ismi, soy ismi, cinsiyeti, T.C. kimlik numarası, medeni durum bilgisi, iş durumu, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin Toplanma Amacı
Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgileri çalışma ve sosyal güvenlik, vergi vb. mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Verinin Toplanmasının Hukuki Nedeni
Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de aile bireylerine ait bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, acil durumlarda iletişime geçmek gibi amaçlarla bu verileri toplamaktayız.

Veri Toplama Yöntemi
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri, yasal düzenlemeler kapsamında, dönemsel olarak veya talep üzerine mevzuatta açıkça yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, iş birliği içerisinde olduğu markalar (yükleniciler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK'da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK'da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") da izninin bulunduğu
  hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.


Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.
 • Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Kişisel verilerin saklanma süresine ilişkin mevzuatta belirli bir sürenin öngörülmediği durumlarda, kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine dair talepte bulunmanız halinde verileriniz ilk periyodik imha tarihinde ve en geç 6 ay içerisinde silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.


Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme
  haklarına sahipsiniz.


Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kurul'un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı kopyası vs.) başvurunuza eklemek suretiyle deneykentegitim@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12 Kat B3, Trump Towers Kule, Mecidiyeköy/İstanbul adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

İlettiğiniz bilgi ve belgelerin yanlış olması veya yetkisiz başvuru yapılması halinde başvurunuzu reddetme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yoluyla gönderilir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.